BIENVENUE SUR NGM BAMBARA Ka ɲɛnamayaw yɛlɛma

Farafina jamadenw tilancɛ bɛɛ ye kamalenw ye minnu san da ma tɛmɛn san mugan kan. O ye gɛlɛyaba ye katuguni kamalen caman bɛ fantanya, baarantanya, ani kalanbaliya la. Dugubaw falen don kamalenw na minnu ye dugudeniw ani dugukolo sɛnɛ bila ka na sigi duba kɔnɔ…

Nafa min b’a la ko Bangebaaw ka u jɔyɔrɔ fa dɛnw ka kalan ko la

Nafa min b’a la ko Bangebaaw ka u jɔyɔrɔ fa dɛnw ka kalan ko la

Versets Biblique & Inspirations

[grid_plus name=”Grid 5 Columns”]