I Masakew 16V11

Aw ka Massaba n’a ka fanga nini, aw k’aw hakili to a ka kobaw n’a ka kitiw la

Leave a Reply

Your email address will not be published.